2014 20 all Η Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά»

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η διάρκεια του Εθνικού Θεματικού Δικτύου ορίζεται στα τρία (3) έτη, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διάφορες φάσεις εξέλιξης του Δικτύου. Στο πρώτο έτος θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των δηλώσεων συμμετοχής των σχολείων και το δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων για άμεση ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Στο δεύτερο και τρίτο έτος θα ολοκληρωθούν οι εργασίες των σχολείων στις θεματικές ενότητες που έχουν επιλέξει και στο τέλος του τρίτου έτους θα κλείσει ο κύκλος της πρώτης τριετίας με δυνατότητα ανανέωσης του δικτύου εάν υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής νέων σχολείων.

 

Συγκεκριμένα στο πρώτο έτος και στη φάση της προεργασίας του Δικτύου προβλέπεται ένα επιμορφωτικό σεμινάριο, με τα ενδιαφερόμενα να συμμετάσχουν στο Δίκτυο ΚΠΕ από όλη τη χώρα και τους Υπευθύνους Π.Ε. των νομών, οι οποίοι έχουν συμμετέχοντα σχολεία στο Δίκτυο Ο σκοπός της συνάντησης αυτής είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ για το θέμα του δικτύου σε θεωρητική βάση, για τη μεθοδολογία που προτείνεται αλλά και για να υπάρξει μια ζύμωση ιδεών και απόψεων σε σχέση με τον τρόπο οργάνωσης του δικτύου ώστε αυτό να είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό όσον αφορά τη διάχυση των πληροφοριών, την ενίσχυση των περιβαλλοντικών ομάδων, τη μεταξύ των σχολείων επικοινωνία. Στα πλαίσια του επιμορφωτικού αυτού σεμιναρίου θα γίνει και συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου. Επίσης ένα σεμινάριο που θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Στο σεμινάριο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν σε θεωρητικό επίπεδο για το θέμα, θα παρακολουθήσουν προτάσεις μεθοδολογικής προσέγγισης και θα συμμετάσχουν σε βιωματικού τύπου δραστηριότητες ώστε να καταρτιστούν όσο το δυνατό καλύτερα για τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο. Επειδή ο αριθμός των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν είναι μεγάλος (42 εκπ/κοί Α/θμιας και 115 εκπ/κοί Β/θμιας) και είναι πρακτικά αδύνατο να επιμορφωθούν όλοι στο συγκεκριμένο σεμινάριο, θα ακολουθήσει δεύτερο με την ίδια θεματολογία για τους υπόλοιπους, εκτός και αν αυτό οργανωθεί σε κάποιο από τα συμμετέχοντα στο Δίτυο ΚΠΕ. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα γίνει η εκπαιδευτική συνάντηση των σχολείων που συμμετέχουν για την παρουσίαση του έργου τους.

 

Στο δεύτερο έτος και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που από την αρχή συμμετείχαν στο Δίκτυο, κρίνεται απαραίτητο ένα σεμινάριο, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που δήλωσαν συμμετοχή στο Δίκτυο μετά το πρώτο έτος, ώστε και αυτοί να ενημερωθούν σε θεωρητικό επίπεδο για το θέμα, να παρακολουθήσουν προτάσεις μεθοδολογικής προσέγγισης και να συμμετάσχουν σε βιωματικού τύπου δραστηριότητες ώστε να καταρτιστούν όσο το δυνατό καλύτερα για τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο. Παράλληλα θα γίνει συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές της.

 

Στο τέλος του δεύτερου έτους προβλέπεται η οργάνωση μιας εκπαιδευτικής συνάντησης των σχολείων. Στην εκπαιδευτική αυτή συνάντηση θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί και αντιπροσωπεία των μαθητών (αν αυτό είναι εφικτό), των περιβαλλοντικών ομάδων και στόχο θα έχει την παρουσίαση του παραγόμενου έργου κάθε ομάδας αλλά και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.

 

Στο τρίτο έτος και στην αρχή της σχολικής χρονιάς θα υλοποιηθεί εκπαιδευτική συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Η συνάντηση θα έχει απολογιστικό χαρακτήρα αλλά και αποφασιστικό για τη συνέχιση του δικτύου. Εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση του Δικτύου, τότε θα οργανωθεί ενημερωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς των νέων σχολείων που θα συμμετέχουν. Στο τέλος του τρίτου έτους θα γίνει μια εκπαιδευτική συνάντηση σχολείων για την παρουσίαση του συνολικού παραγόμενου έργου τους.

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου είναι εννεαμελής και συνεδριάζει ανά τρίμηνο και εκτάκτως εάν υπάρξει ανάγκη. Έχει την υποχρέωση της υποβολής ετήσιου απολογισμού δράσης του Δικτύου και οικονομικού απολογισμού στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας.

Η σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η εξής:

 1. Μπίνιου Ευαγγελία, Μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ Αρναίας, Πρόεδρος
 2. Θρασυβούλου Ανδρέας, Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος
 3. Τάτση Κωστούλα, Υπεύθυνη Π.Ε. Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών, Γραμματέας
 4. Ξεφτέρης Γεώργιος, Αναπληρωτής Υπευθύνου ΚΠΕ Αρναίας, Ταμίας
 5. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΕΠΘ, Μέλος
 6. Δρ. Χατζήνα Φανή, Βιολόγος Εντεταλμένη Ερευνήτρια Ινστιτούτου Μελισσοκομίας ΕΘΙΑΓΕ , Μέλος
 7. Καρυπίδης Γεώργιος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Παρανεστίου, Μέλος
 8. Γκλιάος Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής, Μέλος
 9. Τριανταφύλλου Ελένη, Υπεύθυνη Π.Ε. Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής, Μέλος

 

Αναπληρωματικά Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής

 1. Λάμπρος Ιωάννης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Αρναίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος
 2. Στροφίλας Διονύσιος, Μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ Δραπετσώνας
 3. Βλάχου – Βρέτου Ειρήνη, Υπεύθυνη ΚΠΕ Νέας Κίου
 4. Μπούσδη Αλεξάνδρα, Μέλος του ΚΠΕ Νάουσας
 5. Καρατάσος Νικόλαος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Ανωγείων
 6. Σταματουλάκη Αλεξάνδρα, Υπεύθυνη ΚΠΕ Ομηρούπολης
 7. Κολτσιδόπουλος Ευριπίδης, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Μακρινίτσας
 8. Ντάνκας Παντελής, Μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ Κόνιτσας

 

 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας που θα συνεπικουρεί το παιδαγωγικό έργο του Δικτύου είναι τα εξής:

Λάμπρος Ιωάννης,Υπεύθυνος

Ξεφτέρης Γεώργιος, Αναπληρωτής Υπευθύνου

Αλαμάγκου Παπαδούλα, Μέλος

Μπίνιου Ευαγγελία, Μέλος

Μέμτσας Δημήτριος, Μέλος

Αραμπατζής Δημήτριος, Μέλος

Πυριόχου Αικατερίνη, Μέλος

Μωυσίδης Ιωάννης, Μέλος

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1ο Έτος: - Σεμινάριο για τα μέλη των ΚΠΕ και τους Υπευθύνους Π.Ε. νομών, που θα συμμετέχουν στο Δίκτυο.

 

- Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς των συμμετεχόντων σχολείων.

 

2ο Έτος: Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς των συμμετεχόντων σχολείων.

 

3ο Έτος: Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του Δικτύου.

 

Επίσης προβλέπεται η διοργάνωση αντίστοιχων σεμιναρίων σε ΚΠΕ, τα οποία θα συμμετέχουν στο Δίκτυο, ώστε να είναι ευκολότερη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν και οι σχολικές τους μονάδες βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από το ΚΠΕ της Αρναίας.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το επικοινωνιακό πλαίσιο του Δικτύου οφείλει να είναι άμεσο, αποτελεσματικό και διαδραστικό.

 
 • Εκμεταλλευόμενοι τη σύγχρονη τεχνολογία προβλέπεται να δημιουργηθεί μία ιστοσελίδα του Δικτύου όπου θα μπορούν να αναρτώνται όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν το θέμα, βίντεο, φωτογραφίες και δραστηριότητες των σχολείων. Θα παρέχει όμως και τη δυνατότητα στις περιβαλλοντικές ομάδες του Δικτύου να έχουν άμεση επικοινωνία μεταξύ τους. Χρησιμοποιώντας αυτό το διαδικτυακό τρόπο επικοινωνίας αφ’ ενός επιτυγχάνουμε άμεση διάχυση της πληροφορίας και γρήγορη επικοινωνία, αφ’ ετέρου εξοικονομούμε χρόνο και ενέργεια.
 • Έντυπο υλικό υπό τη μορφή φυλλαδίων, τετραδίων, πόστερς, βιβλίων, στη διάρκεια ανάπτυξης του Δικτύου.
 • Επίσης άμεση επικοινωνία των συμμετεχόντων σε συναντήσεις παρουσίασης του έργου τους. Αυτές οι συναντήσεις οι οποίες θα γίνονται προς το τέλος του σχολικού έτους κρίνονται απαραίτητες αφού συμβάλλουν στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών και των εκπαιδευτικών, επιβραβεύουν την προσπάθεια και το έργο τους, αλλά ενισχύουν και τη δυναμική της ομάδας.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση του Δικτύου θα γίνεται σε δύο επίπεδα και τρεις φάσεις:

 

Το πρώτο επίπεδο θα αφορά την αξιολόγηση της συμμετοχής των μελών στην περιβαλλοντική ομάδα κάθε σχολείου σε σχέση με τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις δραστηριότητες, τις σχέσεις, τη συνεργασία, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος.

 

Η αξιολόγηση δεύτερου επιπέδου θα αφορά τη συμμετοχή των περ. ομάδων στο Δίκτυο σε σχέση με την πληρότητα της παροχής πληροφοριών, την ευκολία συνεργασίας μεταξύ σχολείων, τις δραστηριότητες του Δικτύου, την προώθηση ανάπτυξης πρωτοβουλιών από τα σχολεία κ.α. Οι φάσεις της αξιολόγησης θα είναι: αρχική – διερευνητική αξιολόγηση, διαμορφωτική στη διάρκεια της ανάπτυξης του δικτύου και τελική στο κλείσιμο της τριετίας του Δικτύου.

 

Επιμέλεια Υλικού:
Μπίνιου Ευαγγελία

Επιμέλεια Μετάφρασης:
Μωυσίδης Γιάννης
M.A. in Translation
University of Surrey,UK